Sayfalar

19 Nisan 2014 Cumartesi

Çevre Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Çevre Nedir?
Canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamıdır.

Çevre Korunması Nedir?
Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye, çevre kirliliğini önlemeye yönelik çalışmaların bütünüdür.

Çevre kirliliği Nedir?
Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkinin sonuçlarıdır.

Sürdürülebilir Çevre Nedir?
Gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan, hem bugünün hem de gelecek kuşakların çevresini oluşturan tüm çevresel değerlerin her alanda (sosyal, ekonomik, fizikî vb.) ıslahı, korunması ve geliştirilmesidir.

Sürdürülebilir Kalkınma Nedir?
Bugünkü ve gelecek kuşakların, sağlıklı bir çevrede yaşamasını güvence altına alan çevresel, ekonomik ve sosyal hedefler arasında denge kurulması esasına dayalı kalkınma ve gelişmedir.

Alıcı Ortam Nedir?
Hava, su, toprak ortamları ile bu ortamlarla ilişkili ekosistemlerdir.

Doğal Varlık Nedir?
Bütün bitki, hayvan, mikroorganizmalar ile bunların yaşama ortamlarıdır.

18 Nisan 2014 Cuma

Sürekli Ölçüm İzleme Sistemi

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği kapsamında sürekli emisyon ölçüm sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve kalite güvence sisteminin oluşturulması ile ilgili uyulması gereken usul ve esasları kapsar KGS2 ve YGT gibi ölçüm ve kalibrasyon işlemlerinin yetkili kuruluşlara mevzuat ve standartlara göre yaptırılması gerekmektedir.

Bu bağlamda;
 • Ölçüm ve analiz çalışmalarına ait gerekli bilgi ve belgelerin toplanması ve kontrolü gerekir,
 • Tesiste ölçümden önce tamamlanması gerekli olan çalışmaların organizasyonu yapılmalıdır,
 • Bakanlık uygulamaları ve ölçüm sonuçları doğrultusunda gerekli değerlendirmelerin yapılarak varsa alınacak tedbirlerin ve yatırımların planlanması sağlanmalıdır,
 • Yapılan tüm hesaplamaların ve modelleme çalışmalarının uygunluğu ile ölçüm ve analizlerin bakanlıkça kabul edilen metotlara uygun olarak yapılmasının kontrolü sağlanmalıdır.
 • Sürekli emisyon ölçüm sistemi fizibilite raporu hazırlanmalıdır
 • Sürekli emisyon ölçüm sistemleri tebliğine uygun hareket edilmelidir.

14 Nisan 2014 Pazartesi

Çevre İzni

Daha önce ayrı ayrı alınan emisyon, gürültü, atıksu deşarjı gibi izin konuları ile geri kazanım bertaraf ara depolama, işleme arındırma gibi lisans konularını bütüncül bir yaklaşım çerçevesi içerisinde "Çevre İzni, Çevre İzni ve Lisansı" başlığı altında toplanmış ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Yönetmeliği yayınlanmıştır.

Avrupa Birliği müktesebatının iç hukuka aktarılması sürecinde, "Çevre" başlıklı konular oldukça önem kazanmıştır. Bu uyum sürecinde, ülkemizde çevre konusunda yetkili resmi kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dır. Bakanlık, yasal anlamda Türk Çevre Mevzuatı'nın AB Mevzuatı'na uyumuna, mevzuatın uygulanmasına ve kurumsal anlamda idari yapı ile bilgi paylaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik hedefler geliştirmiştir.

10 Nisan 2014 Perşembe

Çed Raporu


Çed Raporu Nedir?
Çed Raporu, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu; Bir eylemin kurum aşamasında çevre kirliliği açısından değerlendirilerek gerekli şartları sağlayıp sağlamadığını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya bölge müdürlükleri tarafından verilen bir belgedir.

Firmaların kurulum aşamasında (eğer firma yönetmelikte belirtilen Çed raporunun gerekli görüldüğü işleri yapıyorsa ya da yapacaksa) olmazsa olmaz bir belgedir.

Çed Raporu Nasıl Alınır?
Faaliyetin ÇED Yönetmeliğince değerlendirilmesi ve yönetmeliklerdeki yerine göre ÇED Raporu, yatırıma ve Çevre İzin işlemlerine başlamak için ilk adımdır.

Neden ÇED Raporu hazırlanır?
Yapılması planlanan faaliyet öncesi ve/veya herhangi bir değişiklik durumunda (kapasite artışı, faaliyet yerinin değişmesi v.s.) faaliyet sahibi tarafından, ÇED Yönetmeliği’nin; EK-I’ inde yer alan projeler için ÇED RAPORU Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Yeterlilik Tebliğine göre yetki almış kurum ve kuruluşlara hazırlatılarak Bakanlığa sunulması zorunludur.

8 Nisan 2014 Salı

Periyodik Kontroller

Periyodik Kontrol; periyodik kontroller yönetmeliği uyarınca gerçekleştirilen işletmelerdeki cihaz ve makinelerin düzenli olarak çevre etkilerinin tespit edilmesine yönelik kontrollerdir.

İşyerinizde kullanmakta olduğunuz tüm makine ve teçhizatın insan sağlığına ve güvenliğine zarar vermemesi için yapılması gerekli olan kontroller olarak özetlenebilir. Bu kontroller şu şekilde sıralanabilir;
 • Basınçlı Kapların ve Kazanların Kontrolü
 • Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü
 • Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü
 • Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü
 • Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü
 • Kompresör Periyodik Kontrolü
 • Hidrofor Periyodik Kontrolü
 • Hava Tankı Periyodik Kontrolü
 • Otoklav Periyodik Kontrolü

6 Nisan 2014 Pazar

Gürültü Ölçümü

Gürültü, İnsanlar üzerinde olumsuz etki yaratan, istenmeyen ve dinleyene bir anlam ifade etmeyen hoşa gitmeyen seslere denir. Ayrıca sadece diğer insanlar üzerinde değil tüm canlılar üzerinde de olumsuz etkilere sahiptir. Gürültünün sürekli bulunduğu ortamda çalışan kişide; yorgunluk, zihinsel etkinliklerde yavaşlama, iş veriminin düşmesi, konsantrasyon bozukluğu gibi birçok olumsuz etkisi vardır.

Çevre Kanunu Uyarınca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında bulunan sanayi tesisleri akustik rapor hazırlatmak ile yükümlüdür. Kapsamda yer almayan işletme ve tesisler, imalathane, atölye, işyeri, eğlence yeri ve benzeri yerler için ise çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu hazırlanmalıdır.

Gürültü ölçümü, gürültünün etkilerini araştırmak için yapılan ölçümlerdir. Gürültü ölçümünü kim yapar diye soracak olursanız; gürültü ölçümünü çevre kanunu uyarınca belirlenen yetkilendirilmiş firmalar yapabilir. Tabi olunan gürültü ölçüm yönetmeliğini "Gürültü Ölçüm Yönetmeliği" sayfasından inceleyebilirsiniz. 

4 Nisan 2014 Cuma

Atık Analizi

Atık Analizi; çeşitli faaliyetler sonucunda oluşan, çevreye yayılan su, yağ gibi proses sonucu oluşan ürünlerin analizini kapsamaktadır. Atık yağ analizi ve atık su analizi olarak ayrı şekilde incelenebilir.

Atık su analizi ve atık yağ analizi, analiz laboratuvarları tarafından yapılır.

Su analizi, su ortamlarının kalite sınıflandırmaları ve kullanım amaçlarına, su kalitesinin korunmasına ilişkin planlama esasları ve yasaklarına, atık suların boşaltım ilkeleri ve boşaltım izni esaslarına, atık su altyapı tesisleri ile ilgili esaslar ve su kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılacak izleme ve denetleme usul ve esaslarına ilişkin “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında atık su numunelerinin alınması ve analizlerin yapılması ile gerçekleştirilir.